Informații despre criteriile de eligibilitate pentru a putea beneficia de o mobilitate de studiu sau de practică.

Se pot inscrie la selecţie:

 • studenţii înmatriculaţi cursurile de zi la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti care au cetăţenie română, sau sunt cetăţeni ai altor state din Uniunea Europeană sau din afara acesteia;
 • studenţii din anii I-II-III şi IV licenţă, I-II master;
 • durata totala stagiilor efectuate în cadrul programului Erasmus+  nu trebuie să depăşească 12 luni/ciclu de studiu;

Observație! Studenții selectați pentru un stagiu Erasmus+, vor putea participa la o nouă selecție înainte de finalizarea acestuia și vor avea statut de selectat condiționat. Acești studenți vor devini titulari numai după finalizarea primului stagiu, finalizare care include și depunerea tuturor documentelor cerute, efectuarea testului final de limbă și completarea chestionarului de evaluare;

 •  pentru studenţii din ultimul an de studiu,  selecțiile trebuie să aibă loc cel mai târziu până la data încheierii sesiunii de evaluare/examinări din semestrul al II-lea al anului terminal.

Un student poate beneficia de stagii de studiu şi de practică la fiecare nivel de studiu (licenţă şi master), însumând maximum 12 luni de stagiu (studiu + practică) per nivel.
Stagiile de practică se vor încheia până la data de 30 septembrie a anului academic în curs.

Nu pot participa la selecţie:

 • studenţii beneficiari ai unor burse prin alte programe cu finanţare europeană (ex. POSDRU) pentru evitarea dublei finanţări pentru aceeaşi deplasare;
 • studenţii înmatriculaţi la alte instituţii de învăţământ superior (fie ele de stat sau private) sau de cercetare şi neînmatriculaţi la zi la UPG Ploieşti;

 

Criterii academice de eligibilitate

Pentru a fi eligibili pentru un stagiu de practică Erasmus+, studenţii trebuie:

 • să nu aibă restanţe până în ultima sesiune inclusiv;
 • studenţii din anul I, semestrul I trebuie să aibă media de admitere/studiu de până la momentul selecţiei (înainte de prima sesiune de examene) minimum 8;
 • să aibă media multianuală de minimum 7,5;
 • să ateste cunoaşterea limbii de lucru de la instituţia pentru care candidează, fie printr-un certificat, fie prin foaia matricolă din liceu, astfel:
  • nota / punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor). Excepție fac certificatele recunoscute internațional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minimum B1, pentru care se acceptă orice punctaj;
  • pentru studenții care au limba de lucru de la instituţia parteneră ca specializare în cadrul studiilor universitare, caz în care cunoştinţele de limbă vor fi atestate prin extrasul de foaie matricolă;
 • să obţină minimum nota 7 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate.